Algemene Voorwaarden

Op offertes van en opdrachten voor Grofalex gelden algemene voorwaarden. Indien u akkoord gaat met onze offerte of aanbieding betekent dit tevens dat u akkoord bent met onze hieronder beschreven algemene voorwaarden:

Grofalex (KvK Utrecht 30250921) houdt zich bezig met de inventarisatie van natuur- en landschapswaarden en eventuele effecten van plannen of projecten op deze waarden. Er wordt hierbij getoetst aan geldende wet- en regelgeving.

Het onderzoek is een momentopname. Dieren en planten kunnen zich na het onderzoek alsnog vestigen. Ook is het mogelijk, dat ondanks zorgvuldig onderzoek dieren zich verborgen houden, of dat planten niet zijn opgekomen, bijvoorbeeld door een droog of koud voorjaar. Ook komt het in bepaalde situaties zeer soms voor dat wilde dieren zich anders gedragen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar veel mensen komen, of waar veel geluid is, of veel lichtverstrooiing.

Grofalex kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het zich verborgen houden, en/of verplaatsen of nadien vestigen van soorten.

Een plan of project wordt door Grofalex met de grootste zorg getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De geldende interpretatie van wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Ook treden er soms regionale verschillen op. Grofalex kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor veranderde interpretatie van wet- en regelgeving.

Na verrichte werkzaamheden kunnen projecten soms overgedragen worden of wordt er op een andere manier invulling gegeven aan de uitvoering.

Op offertes van en opdrachten voor Grofalex gelden algemene voorwaarden. Indien u akkoord gaat met onze offerte of aanbieding betekent dit tevens dat u akkoord bent met onze hieronder beschreven algemene voorwaarden:

Grofalex (KvK Utrecht 30250921) houdt zich bezig met de inventarisatie van natuur- en landschapswaarden en eventuele effecten van plannen of projecten op deze waarden. Er wordt hierbij getoetst aan geldende wet- en regelgeving.

Het onderzoek is een momentopname. Dieren en planten kunnen zich na het onderzoek alsnog vestigen. Ook is het mogelijk, dat ondanks zorgvuldig onderzoek dieren zich verborgen houden, of dat planten niet zijn opgekomen, bijvoorbeeld door een droog of koud voorjaar. Ook komt het in bepaalde situaties zeer soms voor dat wilde dieren zich anders gedragen. Bijvoorbeeld op plaatsen waar veel mensen komen, of waar veel geluid is, of veel lichtverstrooiing.

Grofalex kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het zich verborgen houden, en/of verplaatsen of nadien vestigen van soorten.

Een plan of project wordt door Grofalex met de grootste zorg getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De geldende interpretatie van wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Ook treden er soms regionale verschillen op. Grofalex kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor veranderde interpretatie van wet- en regelgeving.

Na verrichte werkzaamheden kunnen projecten soms overgedragen worden of wordt er op een andere manier invulling gegeven aan de uitvoering. Grofalex is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of schade die voortvloeit uit toepassingen van resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens afkomstig van Grofalex. De opdrachtgever vrijwaart Grofalex voor aansprakelijkheid van derden als gevolg van deze toepassingen.

Dieren en planten kunnen zich verplaatsen of zich vestigen nadat onderzoek is gedaan. Geldende interpretatie van wet- en regelgeving is daarnaast aan verandering onderhevig. Daarom is dit onderzoek maximaal twee jaar geldig. Na twee jaar moet het onderzoek of advies geactualiseerd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

Interpretatie van wet- en regelgeving kan na advies gewijzigd zijn; de situatie kan veranderd zijn. Ook dient doorlopend te worden voldaan aan de zorgplicht van bv. de Wet natuurbescherming. Tijdig, maar in ieder geval voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke werkzaamheden dient de opdrachtgever/verantwoordelijke zich hernieuwd op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige natuur- en landschapswaarden in en rond het plangebied en (laten) onderzoeken hoe hiermee moet worden omgegaan. Voor uitvoer dienen natuur- en landschapswaarden en eventueel gewijzigde situaties in kaart gebracht te worden. Ook moet  worden uitgezocht welke vervolgstappen ondernomen moeten worden.

Grofalex is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan gederfde winst en/of schade als gevolg van bedrijfstagnatie. In geval van een toerekenbare tekortkoming van Grofalex waarbij sprake is van schadevergoeding geldt een vergoedingsprijs van maximaal driemaal de overeengekomen prijs van de specifieke opdracht.

Grofalex is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of schade die voortvloeit uit toepassingen van resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens afkomstig van Grofalex. De opdrachtgever vrijwaart Grofalex voor aansprakelijkheid van derden als gevolg van deze toepassingen.

Dieren en planten kunnen zich verplaatsen of zich vestigen nadat onderzoek is gedaan. Geldende interpretatie van wet- en regelgeving is daarnaast aan verandering onderhevig. Daarom is dit onderzoek maximaal twee jaar geldig. Na twee jaar moet het onderzoek of advies geactualiseerd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

Interpretatie van wet- en regelgeving kan na advies gewijzigd zijn; de situatie kan veranderd zijn. Ook dient doorlopend te worden voldaan aan de zorgplicht van bv. de Wet natuurbescherming. Tijdig, maar in ieder geval voorafgaand aan de start van de daadwerkelijke werkzaamheden dient de opdrachtgever/verantwoordelijke zich hernieuwd op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige natuur- en landschapswaarden in en rond het plangebied en (laten) onderzoeken hoe hiermee moet worden omgegaan. Voor uitvoer dienen natuur- en landschapswaarden en eventueel gewijzigde situaties in kaart gebracht te worden. Ook moet  worden uitgezocht welke vervolgstappen ondernomen moeten worden.

Grofalex is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan gederfde winst en/of schade als gevolg van bedrijfstagnatie. In geval van een toerekenbare tekortkoming van Grofalex waarbij sprake is van schadevergoeding geldt een vergoedingsprijs van maximaal driemaal de overeengekomen prijs van de specifieke opdracht.